Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
20/10/2021
Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1856/STN&MT-VP về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
19/10/2021
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
19/10/2021
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
23/07/2021
Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1224/STN&MT-VP về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
02/06/2021
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
18/01/2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sỏ tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Công văn số 56/STN&MT-VP về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
08/01/2021
Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành tài nguyên và Môi trường
02/01/2021
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khí tượng - Thủy văn
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Khoáng sản
11/10/2018
Những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản lý đất đai
04/11/2020
Tại Tờ trình về dự thảo Luật BVMT của Chính phủ trình Quốc hội 01 phương án là giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình để có thể tích hợp giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án (do các Bộ này được giao thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng).