Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
09/11/2022
Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
24/08/2022
Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
24/08/2022
Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 2382/VPUB-KSTT về việc thực hiện công khai TTHC được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
22/04/2022
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung , thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
22/04/2022
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
21/04/2022
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 510 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
21/04/2022
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 511 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
20/10/2021
Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1856/STN&MT-VP về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
19/10/2021
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
19/10/2021
Ngày 18 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
23/07/2021
Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1224/STN&MT-VP về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
18/01/2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sỏ tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Công văn số 56/STN&MT-VP về việc niêm yết, công khai TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
08/01/2021
Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2758/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành tài nguyên và Môi trường
02/01/2021
Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page
04/11/2020
Tại Tờ trình về dự thảo Luật BVMT của Chính phủ trình Quốc hội 01 phương án là giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình để có thể tích hợp giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án (do các Bộ này được giao thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng).