Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chát thải theo Quyết định phê duyệt ĐTM

Thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường  
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chát thải theo Quyết định phê duyệt ĐTM
- Trình tự thực hiện:
Bước 1:Tổ chức lập Hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Hành chính công.
            Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Buớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo gửi trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án);
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra; trường hợp không đạt yêu cầu thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án.
Bước 6: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu và trình ký Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
Bước 7: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 8: Tổ chức (cá nhân) nhận Thông báo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tại Trung tâm hành chính công.
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần: 
- 01 Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.
- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
- 07 bản Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (theo mẫu).
* Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):
- Hồ sơ hoàn công kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường.
 
- Thời hạn giải quyết:
  *  05 ngày làm việc 
  - Thời hạn rà soát hồ sơ là hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Văn bản thông báo và kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải do chủ dự án gửi đến, cơ quan được giao kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải xem xét hồ sơ, đánh giá điều kiện để kiểm tra theo quy định và tiến hành thành lập đoàn kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử nghiệm; Trường hợp chưa đủ điều kiện kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm thì có văn bản trả lời chủ dự án và nêu rõ lý do.
  - Thời hạn tổ chức kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã được chủ dự án thực hiện là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 - Thời gian thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải là một ngày (01) ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                             
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Kiểm soát ô nhiễm
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải.
- Phi, lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.
- Yêu cầu hoặc điều kiện thủ tục hành chính (nếu có):
+ Ba (03) bộ kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoàn thiện theo quy định.
-  Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.  Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung, một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án/cơ sở
 
(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
(Địa danh), ngày … tháng … năm ……
 
Kính gửi: (2)
Chúng tôi là (1), chủ đầu tư của Dự án (3) (sau đây viết tắt là Dự án), đã được (4) phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số... ngày... tháng... năm...
Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày...tháng... năm... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, chúng tôi xin gửi tới (2) kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án (Kế hoạch chi tiết xin gửi kèm theo).
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong Kế hoạch vận hành thử nghiệm kèm theo văn bản này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, đồng thời cam kết sẽ dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Kính đề nghị (2) tổ chức kiểm tra các công trình xử lý chất thải của Dự án để (1) có căn cứ đưa (3) vào vận hành thử nghiệm theo đúng Kế hoạch./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án ...(3) ... (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án ...(3)...)
(Kèm theo Văn bản số:... ngày..../.../... của (1))
1. Tên và địa điểm thực hiện Dự án:...
2. Quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án: số ... ngày... tháng... năm... của...
3. Chủ dự án: ………………………………………………………
- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………
- Điện thoại: ………………..; Fax: ………………………; E-mail: ……
- Thông tin liên hệ của đại diện chủ dự án, cán bộ phụ trách môi trường:
4. Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án:
Báo cáo sơ bộ tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục chính của Dự án, thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành từng hạng mục.
5. Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM:
5.1. Các công trình xử lý chất thải phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu của quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM:
Liệt kê chi tiết, đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu tại quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM, trong đó làm rõ về quy mô, công suất, công nghệ, thông số kỹ thuật cơ bản, quy trình vận hành của từng hạng mục công trình; các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; các biện pháp bảo vệ môi trường khác,...
5.2. Các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm (bao gồm toàn bộ hoặc từng hạng mục):
a) Công trình thu gom, xử lý nước thải:
- Các công trình thu gom, thoát nước mưa, nước thải đã xây dựng: báo cáo các thông số kỹ thuật cơ bản như: kết cấu, kích thước, vật liệu, chức năng, hướng tiêu thoát (kèm theo sơ đồ, bản vẽ tổng mặt bằng hệ thống thoát nước).
- Báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý nước thải đã xây dựng hoặc lắp đặt, trong đó phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất, công nghệ xử lý; thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành; các loại hoá chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý; báo cáo việc lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành công trình, thiết bị.
- Bảng cân bằng nước dự kiến trong quá trình vận hành dự án: Làm rõ từng nguồn nước thải kèm theo lưu lượng phát sinh, phương án thu gom, xử lý từng nguồn thải tại các công trình, thiết bị xử lý nước thải đã hoàn thành.
- Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý nước thải, kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với thiết bị xử lý nước thải hợp khối phải có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị (trong trường hợp thiết bị được nhập khẩu nguyên khối).
b) Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
- Báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt, trong đó phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất, công nghệ xử lý; thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành, ứng phó sự cố của hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải; các loại vật liệu, hóa chất, xúc tác sử dụng trong quá trình vận hành.
- Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý bụi, khí thải kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với thiết bị xử lý đồng bộ, nguyên chiếc phải có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị (trường hợp thiết bị được nhập khẩu nguyên chiếc).
c) Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:
- Công trình lưu giữ chất thải: quy mô, kết cấu và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình; hồ sơ bản vẽ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Công trình, thiết bị xử lý chất thải: báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đã được xây dựng, lắp đặt, trong đó phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất; thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành; các loại vật liệu, hoá chất sử dụng trong quá trình vận hành. Hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình lưu giữ, xử lý chất thải, kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
d) Công trình quản lý chất thải khác:
Công trình xử lý, lưu giữ chất thải đã được xây dựng; quy mô, công suất, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành công trình. Hồ sơ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
đ) Các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt theo quy định):
- Mô tả từng thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục đã lắp đặt, gồm: vị trí, thông số lắp đặt; chủng loại kèm theo CO/CQ của từng thiết bị.
- Việc kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để theo dõi, giám sát.
e) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị hoặc phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại trong quá trình vận hành thử nghiệm. Thuyết minh từng quy trình ứng phó sự cố đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
- Hồ sơ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình, thiết bị theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp phải xây dựng, lắp đặt công trình ứng phó sự cố môi trường.
g) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.
6. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm:
Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của Dự án, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.
7. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.
- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải: Việc đánh giá phải được thực hiện cho từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ thống xử lý (lấy mẫu tổ hợp); thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.
- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch.
8. Kiến nghị (nếu có):
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án;
(3) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án (3);
(4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
(5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.