Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường  
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị Hồ sơ hợp lệ, nộp Hồ sơ Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến.
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ).
Trường hợp nộp trực tuyến, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được Scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyếnhttp://motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký
Buớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu hồ sơ, tham mưu và trình ký văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi, dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 5: Tổ chức/cá nhân nhận văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) trường hợp không có phản hồi của cơ quan quản lý nhà nước tức là đã được chấp thuận việc thực hiện dự án. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
Trường hợp nộp trực tuyến: Tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đã nộp trực tuyến; Đồng thời nộp 01 bộ hồ sơ (đã công chứng hoặc chứng thực) để bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường gửi lại phòng chuyên môn phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ, khai thác sử dụng theo quy định.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.
-  Thành phần và số lượng hồ sơ:
Thành phần
+ Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại phục lục mẫu số 01 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019;
+ Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.
Số lượng: 1 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Trong đó:
Thời hạn nghiên cứu xem xét để tham mưu và trình ký văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án là bảy (06) ngày làm việc.
Trường hợp trong thời hạn bảy (06) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, không có phản hồi của cơ quan quản lý nhà nước tức là đã được chấp thuận việc thực hiện dự án.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, các nhân
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản có ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
- Phí, lệ phí (nếu có): Không
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ Môi trường.
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
 
 
 
 
 
Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân 
các cấp/các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung 
của báo cáo đánh giá tác động môi trường
 
(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2)
(Địa danh), ngày … tháng … năm ……
Kính gửi: (3)
Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) , (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
(3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn; (4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
 
Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn
(1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v ý kiến tham vấn về dự án (2)
(Địa danh), ngày … tháng … năm ……
Kính gửi: (3)
 
(1) nhận được Văn bản số... ngày... tháng... năm... của (3) kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2). Sau khi xem xét tài liệu này, (1) có ý kiến như sau:
1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: nêu rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với các nội dung tương ứng được trình bày trong trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi kèm; trường hợp không đồng ý thì chỉ rõ các nội dung, vấn đề cụ thể không đồng ý.
3. Kiến nghị đối với chủ dự án: nêu cụ thể các yêu cầu, kiến nghị của cộng đồng đối với chủ dự án về:
- Sự cần thiết phải thay đổi nội dung gì của dự án;
- Các biện pháp, giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường;
- Các kiến nghị khác có liên quan đến dự án (nếu có).
Trên đây là ý kiến của (1) gửi (3) để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Chủ dự án;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).