Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng the...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường  
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5, Nghị định 19/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
- Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức/cá nhân khai thác khoáng sản chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Buớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả báo cáo Lãnh đạo Sở và chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa (nếu thấy cần thiết) và tổ chức họp thẩm định; thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án.
Bước 4: Chi cục bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung phương án đã được tổ chức/cá nhân hoàn thiện sau thẩm định
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu và trình ký Quyết định phê duyệt
Bước 6: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 7: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.
-  Thành phần và số lượng hồ sơ:
Thành phần
- Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015;
- 07 (bảy) bản phương án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015;
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.
Số lượng: 1 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc
Trong đó:
- Thời hạn thẩm định là mười lăm (14) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;         
- Thời hạn phê duyệt là năm (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.
(Ghi chú: Thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung phương án không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt – điểm đ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 38/2015/TT-BTNMT)
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục BVMT.
+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có).
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.
- Phí, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thu theo Nghị Quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
1. Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường là 8.400.000 đồng/01 phương án.
2. Trường hợp thẩm định lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lần đầu.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: 
Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định. Quá thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, tổ chức, cá nhân phải lập lại phương án (trình tự thẩm định đối với trường hợp lập lại phương án được thực hiện như đối với trường hợp nộp hồ sơ lần đầu).
+ Phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khi họp thẩm định được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai kèm theo văn bản giải trình cụ thể những nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định (trường hợp thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung) và gửi về Sở Tài nguyên và môi trường ba (03) bản kèm theo một (01) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ Môi trường.
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17 tháng 8 năm 2015.
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
 
- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường:
(Phụ lục 1A ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
… (1) …
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường “… (2)…”
(Địa danh), ngày … tháng … năm …
 
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, chủ dự án của …(2)… thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo phục hồi môi trường thuộc đối tượng tại Khoản…Điều…Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Địa chỉ: …;                    - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi quý … (3) … hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường gồm:
- 07 (bảy) bản thuyết minh phương án kèm theo các bản vẽ liên quan;
- 01 Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
- …
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính đề nghị … (3) …xem xét, thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường..(2)…của chúng tôi./.

… (4) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức, cá nhân; 
(2) Tên đầy đủ của dự án khai thác khoáng sản; 
(3) Cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 
(4) Thủ trưởng, người đứng đầu của tổ chức, cá nhân.
 
Tin liên quan