Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Lục

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Lục
Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Lục