Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phủ Lý

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phủ Lý
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phủ Lý
Nội dung Quyết định: 172.QD_0001_Phu Ly.pdf
Phụ lục đi kèm: 172.Phu luc_0001_Phu Ly.pdf