Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam