Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước 10 tháng đầu năm 2020

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước 10 tháng đầu năm 2020
Hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Công văn số 205/BCTĐ-BTP ngày 01/10/2020; xây dựng dự thảo Thông tư lĩnh vực theo thẩm quyền ban hành của Bộ phục vụ hướng dẫn công tác quản lý tài nguyên nước thống nhất trên cả nước.

Triển khai nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch tổng hợp LVS Vu Gia - Thu Bồn và LVS Ba.

Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày. Tăng cường công tác cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước, thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Hoàn thành dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước" theo mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt. Kết quả của Dự án đã điều tra, tìm kiếm được các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tại 197 vùng núi cao, khan hiếm nước trên địa bàn 37 tỉnh triển khai dự án; xác định được các khu vực có triển vọng để thi công các công trình khai thác nước dưới đất; các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng đảm bảo được kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững. Tổng tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tại các vùng trong phạm vi thực hiện Dư án là 2.380.809 m3/ngày. Trong đó, khu vực Bắc Bộ là 491.711 m3/ngày; khu vực Bắc Trung Bộ là 113.077 m3/ngày; khu vực Nam Trung Bộ là 301.128 m3/ngày; khu vực Tây Nguyên là 601.447 m3/ngày; khu vực Nam Bộ là 873.446 m3/ngày. Trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất của các khu vực: Bắc Bộ là 137.501 m3/ngày; Bắc Trung Bộ là 41.311 m3/ngày; Nam Trung Bộ là 50.448 m3/ngày; Tây Nguyên là 197.092 m3/ngày; Nam Bộ là 103.981 m3/ngày. Tổng trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất của các vùng trong phạm vi Dự án là 530.333 m3/ngày. Dự án cũng đã đánh giá đầy đủ về hiện trạng chất lượng nguồn nước dưới đất đã được điều tra, tìm kiếm, đảm bảo cấp nước cho ăn uống sinh hoạt cho nhân dân.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường