Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường  
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nộp Hồ sơ trực tiếp  tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc  qua dịch vụ bưu chính công ích.
            Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ).
Buớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển Hồ sơ về Chi cục BVMT.
Bước 3: Chi cục BVMT nghiên cứu tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo gửi trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án).
Bước 4: Chi cục BVMT tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra; trường hợp không đạt yêu cầu thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án.
Bước 5: Chi cục BVMT tham mưu và trình ký Giấy xác nhận
Bước 6: Chi cục BVMT trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 7: Tổ chức (cá nhân) nhận Giấy xác nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
-  Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần: 
- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT (theo mẫu)
- 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
- 01 văn bản của Cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án;
- 07 bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, kèm theo kết quả quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm và hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra; Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.
* Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, bao gồm các tài liệu sau (tùy loại hình dự án và từng dự án cụ thể mà có thể có một số hoặc tất cả các tài liệu này):
- Hồ sơ hoàn công kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường;
- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;
- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thay đổi, điều chỉnh báo cáo ĐTM của dự án;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường.
- Thời hạn giải quyết:
  *  13 ngày làm việc {không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn thiện hồ sơ và thời gian phân tích mẫu chất thải (lấy mẫu tổ hợp trong trường hợp cần thiết)}
  - Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường do chủ dự án gửi đến, cơ quan được giao kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường xem xét hồ sơ, đánh giá điều kiện để kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định và tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; Trường hợp chưa đủ điều kiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thì có văn bản trả lời chủ dự án và nêu rõ lý do.
  - Thời hạn tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đã được chủ dự án thực hiện là sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 - Thời gian cấp giấy xác nhận là hai ngày (02) ngày làm việc. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy xác nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ thời điểm có kết quả kiểm tra.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                             
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường)
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận
- Phi, lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
- Yêu cầu hoặc điều kiện thủ tục hành chính (nếu có):
+ Trang bìa bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường có dòng chữ sau: “Kèm theo Giấy xác nhận số..... do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lần.....ngày.....tháng....năm....”
+ Ba (03) bộ hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thiện theo quy định.
-  Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung, một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
 
Mẫu văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
(Ban hành kèm theo mẫu số 12 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính Phủ)
(1)
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …
V/v đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
(Địa danh), ngày  tháng  năm 
                                         Kính gửi: (2)
Chúng tôi là (1), là chủ đầu tư Dự án (3), đã được (4) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số... ngày... tháng... năm...
- Địa chỉ văn phòng của (1): ………………………………………….
- Địa điểm thực hiện Dự án (3): ………………………………………..
- Địa chỉ liên hệ của (1): ………………………………………………...
Điện thoại: ……………………; Fax: ………………….; E-mail: …….
Chúng tôi xin gửi đến (2) hồ sơ gồm:
- Bảy (07) Bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án.
- Một (01) Bản sao Quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt.
- Một (01) văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.
Chúng tôi xin cam kết về độ trung thực của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Đề nghị (2) kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu: ...
(5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(3) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án (3);
(4) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;
(5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.
Tin liên quan