Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc Công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020

Công khai ngân sách Công khai Dự toán ngân sách  
Quyết định về việc Công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020
Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyêt định số 408/QĐ-STN&MT về việc Công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020
Nội dung Quyết định xem chi tiết công khai bô sung ngân sach du toan.pdf
Phụ lục đính kèm xem công khai bô sung ngân sach du toan.pdf