Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thu hồi kinh phí cắt giảm và t...

Công khai ngân sách Công khai Dự toán ngân sách  
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thu hồi kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên
Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có quyết định số 266/QĐ-STN&MTvề việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thu hồi kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây