Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ TN&MT: Sẽ xây dựng tiêu chí xét khen thưởng cải cách hành chính

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Bộ TN&MT: Sẽ xây dựng tiêu chí xét khen thưởng cải cách hành chính
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng, ban hành và thực hiện thống nhất bộ tiêu chí xét khen thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2015.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Thanh-tra-Phap-che/Bo-TN-MT-Se-xay-dung-tieu-chi-xet-khen-thuong-cai-cach-hanh-chinh-1404/"> Xem tiếp</a>

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp xây dựng bộ tiêu chí xét khen thưởng đảm bảo khách quan, kịp thời, phản ánh đúng thành tích trong thực hiện công tác CCHC, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác CCHC.

 

Bộ TN&MT là Bộ ngành đầu tiên phát động phong trào thi đua chuyên đề về công tác CCHC với các nội dung thiết thực. Những năm qua, công tác CCHC của Bộ TN&MT được xác định là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

 

Cụ thể, năm 2013, Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTNMT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, nhấn mạnh nội dung là tiếp tục đẩy mạnh CCHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong các quan hệ công tác.

 

Năm 2014, lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phát động phong trào thi đua chuyên đề về CCHC nhằm tập trung thực hiện 6 nội dung cơ bản và trọng tâm Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2012 - 2020 và kế hoạch CCHC giai đoạn 2012 - 2015 của Bộ TN&MT như: Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; Tuyên dương, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đi đầu trong CCHC; tổ chức phong trào thi đua chuyên đề CCHC hoặc lồng ghép nội dung CCHC trong phong trào thi đua thường xuyên hằng năm.

 

 Tuy nhiên, công tác khen thưởng thành tích CCHC của Bộ TN&MT còn hạn chế do chưa có bộ tiêu chí xét khen thưởng, số lượng khen thưởng thành tích CCHC chưa nhiều; chưa lấy thành tích CCHC làm căn cứ để xét khen thưởng. Vì vậy, ban hành bộ tiêu chí xét thưởng thành tích CCHC mang tính cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực hiện CCHC và chất lượng khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hiện nay.

 

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền - cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ TN&MT cho biết, kể từ năm 2015 kết quả công tác CCHC sẽ là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị định kỳ hằng năm của từng cơ quan/đơn vị và là căn cứ để xét khen thưởng. Khi xét khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT là cơ quan tham mưu, thẩm định làm căn cứ đánh giá kết quả CCHC để xét khen thưởng cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường kiểm tra hoạt động thi đua khen thưởng, tuyên truyền đối với công tác CCHC đối với các đơn vị.

 

Ngoài 6 nội dung được xác định trong phong trào thi đua chuyên đề CCHC, việc xét khen thưởng sẽ hướng đến các tiêu chí khác như: tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác CCHC; có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có sáng kiến, cải tiến CCHC mang lại hiệu quả kinh tế; hiện đại hóa hành chính, hiện đại hóa công sở; sản phẩm thuận lợi trong ứng dụng, tổ chức thực hiện; được đánh giá là thân thiện và văn hóa công sở trong quan hệ công tác với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân...

 

Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)