Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Về việc tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở thông tin và truyền thông có ban hành công văn số 333/STTTT-BCVTCNTT veviệc tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
Nội dung Công văn xem chi tiết cong van so 333.pdf