Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19.
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1510/STN&MT-VP về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19.
Nội dung Công văn xem chi tiết Congvanso1510.pdf