Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Thủ tục hành chính Lĩnh vực khoáng sản  
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Phòng Khoáng sản nước và  Khí tượng Thủy văn nghiên
Bước 3: Phòng Khoáng sản nước và Khí tượng Thủy văn nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả một cửa sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần:
1. Bản chính:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kèm theo Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác tận thu khoáng sản
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt
2. Bản chính hoặc bản sao co chứng thực:
- Giấy chứng nhận đầu tư
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh
* Số lượng: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường- Phòng Khoáng sản và nước, Khí tượng Thủy văn.
- Cơ quan phối hợp: sở Công Thương, UBND huyện, UBND xã nơi có khoáng sản
- Kết quả của việc thực hiện TTHC:  Giấy phép 
- Phí, lệ phí: Lệ phí giấy phép: 5.000.000 đồng
-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
 Nghị định 15/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sảncó hiệu lực từ ngày 25/4/2012;
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/202011 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản có hiệu lực ngày 01/11/2011
Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của  Bộ Tài nguyên và Môi Trường có hiệu lực từ ngày 15/01/2013 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.
Click để xem mẫu đơn