Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn Phòng Đăng ký đất đai

Khối các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn phòng đăng ký đất đai  
Văn Phòng Đăng ký đất đai
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quyết định số 861/2005/QĐ-UBND ngày 27/5/2005 của UBND tỉnh Hà Nam. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định trong quyết định số 99 QĐ-STN&MT ngày 07/8/2012 như sau:

I. Vị trí và chức năng:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quvền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng và cập nhật, chính lý, quản lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính đối với người sử dụng đất là các tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh và các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thực hiện Đề án thí điểm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 cua Thủ tưởng Chính phủ thuộc địa bàn các huyện Kim Bảng, Lý Nhân và Thành phố Phủ Lý (sau đây gọi tắt là địa bàn thí điểm).
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
        1. Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn thí điểm theo quy định của pháp luật.
       2. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gẩn liền với đất và chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sán khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn thí điểm.
       3. Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn tỉnh; cung cấp hồ sơ địa chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính và phát triển hệ thống thông tin đất đai; rà soát việc nhập dữ liệu thuộc tính địa chính trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
       4. Chính lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính khi có biến động về sử dụng đất và về sở hữu tài sản gắn liền với đất; gửi thông báo chính lý biến động đối với những trường hợp biến động thụộc thẩm quyền cấp tỉnh cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và uỷ ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính.
       5. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất đôi với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn thí điểm.
       6. Lưu trữ, quán lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
      7. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức việc đăng ký biến động, chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính ở các cấp đối với các trường hợp biến động đất đai nhưng chưa đăng ký biến động.
       8. Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý.
       9. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thí điểm.
     10. Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng.
     11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai; trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.
     12. Kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đang quản lý, hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện.
     13. Thực hiện việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
     14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.
     15. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
     16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
Điều 3: Tổ chức bộ máy :
     1. Lãnh đạo văn phòng: Gồm Giám đốc và không quá 02 phó giám đốc
     2. Các phòng nghiệp vụ:
     2.1. Phòng Hành chính-Tổng hợp:
        a) Nhiệm vụ, quyền hạn
        -  Quản lý cán bộ, người lao động theo quy định của pháp luật;
        -  Tổng hợp xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất;
        -  Thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài vụ và quản lý tài sản thuộc đơn vị;
        -  Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai; trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;
        -  Chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các hội nghị của đơn vị;
       -  Cung ứng vật tư, đáp ứng cho các nhu cầu hoạt động cúa đơn vị;
       -  Tham gia trực bảo vệ, tiếp khách đi đến, thực hiện công tác văn thư, tạp vụ;
       -  Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
      b) Tổ chức và biên chế: Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc, khi có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thể bổ nhiệm thêm Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng phụ trách một số việc theo sự phân công của Trưởng phòng.
     2.2. Phòng Đăng ký
       a) Nhiệm vụ, quyền hạn
       -  Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (đối với 03 huyện Bình Lục, Duy Tiên, Thanh Liêm);
        -  Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính gốc;
       -  Đăng  ký và cập nhật biến động về sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (đối với 03 huyện Bình Lục. Duy Tiên, Thanh Liêm);
       -  Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai;
       -  Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh;
      -  Thực hiện việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhà nước ngoài (đối với 03 huyện Bình Lục, Duy Tiên, Thanh Liêm ) theo quy định cùa pháp luật;
     -   Hướng dẫn, kiểm tra các Chi nhánh trong việc thực hiện nhiệm vụ về đăng ký, cấp giấy chứng nhận;
     -   Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
     -   Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
    b)  Tổ chức và biên chế: Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc, khi có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thể bổ nhiệm thêm Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng phụ trách một số việc theo sự phân công, của Trưởng phòng.
    2.3 . Phòng Kỹ thuật:
       a)  Nhiệm vụ, quyền hạn
       -  Kiểm tra việc chỉnh lý hồ sơ địa chính do các Chi nhánh và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện;
      -  Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
      -  Kiếm tra chất lượng tài liệu trích lục, trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý;
      -  Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gẳn liền với đất; trích lục bản đồ địa chính;
      -  Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các loại bản đồ chuyên đề khác;
      -  Xây dựng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của đơn vị;
      -  Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
      b)  Tổ chức và biên chế: Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc, khi có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thể bổ nhiệm thêm Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng phụ trách một số việc theo sự phân công của Trưởng phòng.
     2.4 . Phòng Công nghệ thông tin và Lưu trữ địa chính:
      a)  Nhiệm vụ, quyền hạn:
      - Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hệ thống thông tin đất đai, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ việc khai thác sử  dụng và cập nhật, chỉnh lý thường xuyên;
      - Kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu trong quá trình cập nhật của toàn hệ thống Văn phòng đăng ký; đồng bộ hóa dữ liệu đất đai giữa các cấp;
      -   Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu về đât đai của tỉnh qua các thời kỳ;
      -   Lưu trữ quản lý bản lưu giấy chứng nhận và các hồ sơ, giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
      -  Cung cấp bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai và tài sản gan liền với đất cho các tô chức và cá nhân có nhu cầu.
    b)  Tổ chức và biên chế: Phòng do Trưởng phòng phụ trách và các cán bộ chuyên môn giúp việc, khi có đủ quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thế bố nhiệm thêm Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng phụ trách một số việc theo sự phân công của Trưởng phòng.
    3. Các Chi nhánh trực thuộc gồm:
     -  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam, chi nhánh Phủ Lý
     -  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam, chi nhánh Kim Bảng
     -  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam, chi nhánh Lý Nhân
       Chi nhánh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam; chi nhánh không hạch toán độc lập mà do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam thống nhất quản lý, nhưng có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.
    a)  Nhiệm vụ, quyền hạn:
         Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Văn phòng đăng ký một cấp trong phạm vi địa bàn được giao quản lý:
     -  Tổ chức, thực hiện các thủ tục về đăng ký, cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động đối với tất cả các đối tượng sử dụng đất; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng nhận mới. Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận mới thi chuẩn bị hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường để trình cơ quan có thẩm quyền ký cấp;
    -  Quản lý hồ sơ địa chính và cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính;
    - Thực hiện trích lục bản đồ địa chính; đo đạc, chỉnh lý thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất;
    -  Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai;
    - Cung cấp thông tin đất đai cho ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, Phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp huyện; cung cấp dịch vụ thông tin đất đai các tổ chức, cá nhân;
      -  Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ trong phạm vi địa bàn quản lý;
      -  Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật;
       -  Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;
        -   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giao.
   b) Tổ chức và biên chế: Bộ máy chi nhánh như sau:
         -  Lãnh đạo Chi nhánh: Có Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đổc,
        -  Các bộ phận chuyên môn gồm:
       + Bộ phận Hành chính - Tổng hợp: Có nhiệm vụ thực hiện công khai thu tục; hướng dẫn lập và tiếp nhận hồ sơ; chuyên hồ sơ đến các đơn vị liên quan giải quyết; tính và thu phí, lệ phí liên quan đến thực hiện thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin đất đai; trả kết quả giải quyết thủ tục; thực hiện công tác tài chính, hành chính tổng hợp của chi nhánh.
       + Bộ phận Đăng ký: Có nhiệm vụ thực hiện các công việc của quá trình giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất gồm: kiểm tra hồ sơ về điều kiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong trường hợp cần thiết; soạn thảo nội dung ý kiến giải quyết của Văn phòng đăng ký để Giám đốc Văn phòng đăng ký xác nhận; trích lục bản đồ và trích sao hồ sơ địa chính để giải quyết thủ tục đăng ký, chuyển thông tin cho cơ quan thuế; In Giấy chứng nhận; lập hồ sơ trình Lãnh đạo Văn phòng đăng ký ký theo thẩm quyên; sao và quét Giấy chứng nhận để lưu; cập nhật kết quả đăng ký vào cơ sở dữ liệu địa chính; chuyên hồ sơ cho bộ phận lưu trữ thực hiện thống kê, kiếm kê đất đai.
       + Bộ phận Kỹ thuật: Có nhiệm vụ thực hiện các công việc cua quá trình giải quyết thủ tục hành chính gồm: trích đo địa chính hoặc trích lục bản đồ địa chính, kiểm tra Sơ đồ tài sản gắn liền với đất, chính lý, cập nhật biến động bản đồ và hồ sơ địa chính; tham gia xây dựng, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính ban đầu, thực hiện lập bàn đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, xã thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
       + Bộ phận Lưu trữ: Có nhiệm vụ tô chức quản lý, lưu trữ hồ sơ địa chính hiện hành thuộc phạm vi địa bàn quản lý; cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác vê đất đai và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu địa chính thuộc phạm vi địa bàn quản lý; quản lý, vận hành và bào đảm an toàn hệ thống cơ sở dừ liệu đất đai phục vụ việc khai thác sử dụng và cập nhật, chỉnh lý thường xuyên cơ sở dữ liệu địa chính; kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu trong quá trình cập nhật, đồng bộ hóa dữ liệu đất đai giữa các cấp.
 
       Điều 4: Hình thực hoạt động và cơ chế tài chính:
     1.Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngàv 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
     2.Nguồn kinh phí của Văn phòng đăng, ký quyền sử dụng đất gồm:
    a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:
     -  Kinh phí báo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ;
    -  Kinh phí thực hiện theo dự toán do sở Tài chính đề xuất và đã được UBND tỉnh duyệt nguồn kinh phí theo văn bản số 209/UBND-NN&TNMT ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Hà Nam đàm bảo cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trong thời gian thí điểm;
     - Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệm vụ đột xuất được câp có thẩm quyền giao;
     -  Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    - Kinh phí khác.
    b. Nguồn thu sự nghiệp, gồm:
    - Phần tiền thu phí, lệ phí được đế lại cho đơn vị sử dụng theo quy định của Nhà nước (phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, tài sản gắn liền với đất; phí đo đạc địa chính; phí thẩm định cấp giấy chứng nhận; lệ phí địa chính; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm);
    - Thu từ hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị;
    - Thu khác (nếu có): lãi tiền gửi ngân hàng từ các hoạt động dịch vụ và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
    c. Nội dung chi, gồm:
    - Chi thường xuyên, gồm: chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chi hoạt động thường xuyên phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí của đơn vị, gồm: tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiếm xã hội, bào hiềm y tế, kinh phí công đoàn theo quv định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ, chuyên môn; sửa chữa thường xuvên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định;
    - Chi hoạt động dịch vụ, gồm: tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; nguyên, nhiên, vật liệu; khấu hao tài sản cố định; sửa chữa tài sản cố định; chi các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật và các khoản chi khác (nếu có);
      -  Chi không thường xuyên, gồm:
     + Chi thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Đối với nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện theo đơn giá đã được quy định và khối lượng thực tế thực hiện. Đối với nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dự toán, thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
     + Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sữa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo dự án được câp có thẩm quyền phê duyệt;
     + Chi khác.
    Điều 5: Mối quan hệ công tác:
       - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất còn chịu sự hưởng dẫn, giám sát về chuyên môn của các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường.
      - Các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chịu sự lãnh đạo và chí đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, có trách nhiệm hưởng dẫn, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các Chi nhánh để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
      -  Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Văn phòng Đăng ký quvền sử dụng đất; có trách nhiệm giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với phòng Tài nguyên và Môi trường, chịu sự kiểm tra, giám sát của phòng Tài nguyên và Môi trường đối với các nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết theo quy định của Luật Đất đai; chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng đănạ ký quyền sử dụng đất. Phối hợp, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký; hưởng dẫn nghiệp vụ cho công chức địa chính cấp xã; thực hiện chế độ kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính do công chức địa chính cấp xã thực hiện. Cung cấp cho ủy ban nhân dân cấp xã các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương.

III. Liên hệ:

     - Địa chỉ: Số 187 - Đường Quy Lưu – Phường Minh Khai - Thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

     - Điện thoại: 0226 856.319; 0226.853.542; FAX 0226.856.319

 
Trung tâm CNTT
Tin liên quan