Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

 

 Ngày ban hành : 22/08/2014 

Ngày hiệu lực : 03/11/2014 
Thuộc chủ đề : Văn bản pháp quy - Đo đạc bản đồ
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người kí : Nguyễn Linh Ngọc
Nội dung : Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới hành chính trên thực địa và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. 
Click vào đây để xem chi tiết