Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính
Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

 

Click vào đây để xem chi tiết