Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  
07/09/2020
* Trình tự thực hiện:
07/09/2020
Đối với trường hợp khu đất thu hồi để thực hiện dự án mà không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì không phải thực hiện theo trình tự thủ tục này; người xin giao đất, thuê đất nộp văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện dự án xác nhận về việc khu đất thực hiện dự án không phải thực hiện giải phóng mặt bằng cùng với hồ sơ nộp xin giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
07/09/2020
Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất.