Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Để kịp thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo theo quy định, UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; bảo đảm quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp huyện, trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

 luatdatdai.png

Mục đích của Kế hoạch cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tố chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024; giao nhiệm vụ cho các sở, ngành , UBND cấp huyện trong việc  xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các nghị định.

Bên cạnh đó, để việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật đất đai đạt hiệu quả cao Ủy ban nhân dân tỉnh mời Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai; mời Lãnh đạo các Cục có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến, tập huấn nội dung; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì  tham mưu Ủy  ban  nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024, Nghị định 12/2024/NĐ-CP và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy  ban  nhân  dân các  huyện,  thị xã,  thành  phố; Ủy  ban nhân dân các xã, phường, thị trấn vào tháng 5 năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh gồm 3 cấp tỉnh, huyện, xã .

Sở Thông tin truyền thông chỉ đạo, hướng  dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai bằng nhiều hình thức phù hợp đến mọi tầng lớp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai giới thiệu, phổ biến ý nghĩa của Luật Đất đai qua các phương tiện thông tin đại chúng; Thường  xuyên  phản  ánh  tình  hình  tuyên  truyền,  phổ biến  Luật trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

UBND các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai và các văn bản dưới  Luật  tại  cấp  huyện,  cấp  xã  phù  hợp  với điều  kiện  thực  tế của địa phương; báo cáo tình hình triển  khai  thi  hành  Luật Đất đai trên địa  bàn  về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường ) để theo dõi, tổng hợp; bố trí ngân sách địa phương hàng năm cho công tác tổ chức  thực  hiện Luật Đất đai đảm bảo hiệu quả và đúng quy định; thực hiện nghiêm túc các nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền đã được Luật và các văn bản dưới Luật quy định xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, bao gồm công tác tập huấn cho UBND các phường, xã và cán bộ thuộc phạm vi quản lý của mình.


Tin liên quan