Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 19 (VILG.HNA-G-FrA.04): Trang thiết bị cho MPLIS cấp t...

Dự án VILG Đấu thầu  
Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 19 (VILG.HNA-G-FrA.04): Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 346/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 19 (VILG.HNA-G-FrA.04): Trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhpheduyetgoithauso346.pdf