Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Dự án VILG  
17/11/2021
Danh bạ địa chỉ Ban quản lý dự án " Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam" gồm các thành viên có tên sau:
14/12/2021
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 347/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu số 18 (VILG.HNA-G-FrA.03): Hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam
05/12/2022
Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam