Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH HÀ NAM

Dự án VILG Đấu thầu  
THÔNG TIN GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TỈNH HÀ NAM

1. Quyết định số 336/QĐ-STN&MT ngày 21 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13 (VILG.HNA-TS-05): Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân. Xem chi tiết tại đây  Quyết định Thanh Liem va Ly Nhân.pdf

2. Quyết định số 217/QĐ-STN&MT ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09(VILG.HNA-CS-02): Giám sát kiểm tra nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bình Lục. Xem chi tiết tại đâyQĐ 217 nghiem thu Bình Lục.pdf

3. Quyết định số 106/QĐ-STN&MT ngày 22 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03(VILG.HNA-CS-02): Giám sát kiểm tra nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Hà Nam. Xem chi tiết tại đây.QD nghiem thu Phu Ly va Kim Bang va Duy Tien.pdf

4. Quyết định số 231/QĐ-STN&MT ngày 20 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 (VILG.HNA-TS-04): Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bình Lục. Xem chi tiết tại đây Quyết định Bình Lục.pdf

5. Quyết định số 305/QĐ-STN&MT ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14(VILG.HNA-CS-03): Giám sát kiểm tra nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và Lý Nhân. Xem chi tiết tại đâyQuyết định nghiem thu Thanh Liêm va Ly Nhan.pdf ​

6. Quyết định số 158/QĐ-STN&MT ngày 28 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01(VILG.HNA-TS-01): Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Hà Nam. Xem chi tiết tại đây ..Quyết định Phu Ly va Kim Bang va Duy Tien.pdf

​