Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 111/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ ...

Công khai thông tin Công khai Hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống TTHC  
Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 111/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây: CV 111_congkhai_hstrehan_thang12_D03.01.pdf
Phụ lục chi tiết đi kèm xem chi tiết tại đây:Phụ_lục_1,2,3,4_D03.01.pdf