Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ TN&MT

Đảng - Đoàn thể Tin tức  
Ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ TN&MT
Ngày 8/1/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-hoat-dong/Ban-hanh-Chuong-trinh-xay-dung-va-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2018-cua-Bo-TN-MT-2405/"> Xem tiếp  </a>

 

Theo Chương trình, Bộ sẽ xây dựng 16 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 28 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thuỷ văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Các Quyết định: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung Danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ; và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; Nghị đinh quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Nghị định thay thể Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ; Nghị định về hoạt động viễn thám; Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

Về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực đất đai sẽ xây dựng 03 thông tư: Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về xây dưng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống; Thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

 

Về lĩnh vực môi trường sẽ xây dựng Thông tư quy định về tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

 

Về lĩnh vực tài nguyên nước sẽ xây dựng 02 Thông tư: Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước; Thông tư quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

 

Về lĩnh vực địa chất và khoáng sản sẽ xây dựng 02 Thông tư: Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất; Thông tư quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực biển;

 

Về lĩnh vực khí tượng thủy văn sẽ xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật về thu nhận, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu khí tượng thuỷ văn cho mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

 

Về lĩnh vực đo đạc và bản đồ sẽ xây dựng 10 Thông tư: Thông tư quy định kỹ thuật về xây dựng bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên các sản phẩm bản đồ; Thông tư quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ; Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam; Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố cần Thơ; Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang; Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng; Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu; Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau; Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh.

 

Về lĩnh vực biển và hải đảo sẽ xây dựng 02 Thông tư: Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000; Thông tư quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển.

 

Về lĩnh vực viễn thám sẽ xây dựng Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000 và nhỏ hơn bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp.

 

Bên cạnh các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, năm 2017, Bộ cũng sẽ tập trung xây dựng và ban hành các Thông tư: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra tài nguyên và môi trường; Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư hướng dẫn về hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thông tư quy định chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

 

Chi tiết nội dung Chương trình mời xem tại đây