Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
15/04/2021
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 499/STN&MT-VP về việc góp ý Dự thảo nội quy bảo vệ Bí mật Nhà nước
23/02/2021
Thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.