Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc góp ý Dự thảo nội quy bảo vệ Bí mật Nhà nước

Tin hoạt động  
Về việc góp ý Dự thảo nội quy bảo vệ Bí mật Nhà nước
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 499/STN&MT-VP về việc góp ý Dự thảo nội quy bảo vệ Bí mật Nhà nước
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây