Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Dự án VILG Tài liệu Dự án  
Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
Nội dung sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án tang cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai xem chi tiết tại đây POM_VILG_ban format_ 18.5.20_Signed.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường