Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các văn bản về Thủ tục hành chinh  
27/09/2023
Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chọn thủ tục muốn đăng ký thực hiện. Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ.
23/09/2022
Ngày 20 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 120/KH-STN&MT về việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022