Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện dự án VILG tỉnh Hà Nam

Dự án VILG Tin tức dự án  
Kết quả thực hiện dự án VILG tỉnh Hà Nam
Dự án tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) được triển khai tại Hà Nam từ năm 2017, trong đó các gói thầu xây dựng CSDL được thực hiện từ năm 2020.

Đến nay, BQL dự án Hà Nam đã tổ chức triển khai được tổ chức thực hiện 17 gói thầu, còn lại các gói 18-22 thực hiện tiếp trong năm 2021-2022 (các gói thầu mua sắm trang thiết bị với vốn đối ứng của tỉnh, được phê duyệt theo Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021). Cụ thể cho đến thời điểm hiện tại, các công việc của dự án đã được triển khai và thực hiện như sau:

1. Hợp phần 1:

Mua sắm trang thiết bị phục hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (Đang triển khai dự toán và các thủ tục phê duyệt dự toán. Dự kiến đến tháng 11 triển khai thực hiện)

2. Hợp phần 2:

* Hạng mục Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu: Đang triển khai dự toán và các thủ tục phê duyệt dự toán. Dự kiến đến tháng 11 triển khai thực hiện.

* Hạngmục Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai:

-  Đã hoàn thành các gói thầu lập Thiết kế kỹ thuật và Dự toán cho 6/6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (các gói thầu này sử dụng 100% vốn đối ứng).

- Đã ký hoàn thành việc ký Thỏa thuận Force Account với Văn phòng Đăng ký đất đai cho 6/6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:

+ Thỏa thuận Force Account số 01/TTGV ngày 27/12/2019 về việc thực hiện gói thầu số 02 (VILG.HNA-TS-03): Phối hợp hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng với tổng giá trị là 4.431.900.000 đồng (vốn IDAlà 3.988.700.000  đồng; vốn đối ứng là 443.200.000 đồng). Khối lượng thực hiện đến nay đạt 85,5% giá trị hợp đồng.

+ Thỏa thuận Force Account số 02/TTGV ngày 14/04/2020 về việc thực hiện gói thầu số 10 (VILG.HNA-TS-05): Phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bình Lục với tổng giá trị là 2.356.300.000 triệu đồng (vốn IDAlà 2.120.670.000  đồng; vốn đối ứng là 235.630.000  đồng).Khối lượng thực hiện đến nay đạt 80% giá trị hợp đồng.

+ Thỏa thuận Force Account số 15/TTGV ngày 29/06/2020 về việcthực hiện gói thầu số 15 (VILG.HNA-TS-06): Phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân với tổng giá trị là 4.051.690.000  đồng (vốn IDAlà 3.646.521.000 đồng; vốn đối ứng là 405.169.000 đồng).Khối lượng thực hiện đến nay đạt 80% giá trị hợp đồng.

- Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 6/6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:

+ Đối với gói thầu số 8 “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bình Lục": Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng số 08/2020/HĐKT-VILG ngày 22/07/2020 với tổng giá trị là 9.260.000.000 đồng(vốn IDAlà 8.334.000.000 đồng; vốn đối ứng là 926.000.000 đồng). Đang triển khai thực hiện.

+ Đối với gói thầu số 13 “Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Thanh Liêm và huyện Lý Nhân": Đã ký hợp đồng và triển khai thực hiện từ tháng 10/2020

+ Đối với gói thầu số 01 “Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng": Đã hoàn có kết quả lựa chọn nhà thầu, đã ký kết hợp đồng từ 30/6 và triển khai thực hiện.

-  Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng giám sát, kiểm tra nghiệm thu tại 6/6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (các gói thầu này sử dụng 100% vốn đối ứng).

- Đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị: Đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đang chào thầu. Dự kiến đến 15/01/2021 thực hiện xong.

3. Hợp phần 3 (Quản lý dự án):

Đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

Việc thực hiện dự án có những thay đổi do yêu cầu của Ban quản lý dự án cấp trung ương: sửa đổi báo cáo nghiên cứu khả thi, việc phê duyệt kế hoạch hàng năm còn chậm.

Do tình hình dịch bệnh Covid kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án: Hầu hết các nhà thầu có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, do tình hình dịch bệnh đã không xuống Hà Nam để triển khai thi công được, dịch bùng phát tại thành phố Phủ Lý cuối tháng 9 cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các gói thầu.

Do phần mềm lựa chọn của Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đầu ra của dự án chưa đáp ứng được yêu cầu và đặc điểm tình hình hồ sơ địa chính thực tế của Hà Nam và đang trong quá trình hoàn thiện nên sản phẩm đầu ra chưa được thực hiện

Do yêu cầu của nhà tài trợ và Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, việc thanh toán khối lượng hoàn thành trên cơ sở sản phẩm đầu ra cuối cùng, không được thanh toán khối lượng hoàn thành theo giai đoạn nên tiến độ giải ngân của dự án chưa được đẩy nhanh mà phải chờ có khối lượng sản phẩm hoàn thành cuối cùng mới giải ngân được.

Trước tình hình trên, sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam, ban QLDA đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, Ban QLDA VILG TW tái cơ cấu dự án, gia hạn thực hiện các gói thầu thêm 18 tháng, đến năm 2023. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ được tiếp tục nếu Dự án được gia hạn. Trường hợp không được gia hạn, các gói thầu sẽ kết thúc vào 31/12/2021, khi đó khối lượng sản phẩm sẽ không đạt được các mục tiêu đã đề ra, gây khó khăn rất lớn cho việc vận hành thệ thống CSDL.​