Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân đã được phê duyệt

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân đã được phê duyệt
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 494/UBND-TNMT về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lý Nhân đã được phê duyệt
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây