Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cơ bản về dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

Dự án VILG Giới thiệu về Dự Án  
Thông tin cơ bản về dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
1. Tên dự án

- Tên dự án (tiếng Việt): Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

- Tên dự án (tiếng Anh): Vietnam - Improved Land Governance and Database Project

- Tên viết tắt: VILG

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)                      

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

4. Chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

5. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến năm 2022

6. Địa điểm thực hiện dự án:

Triển khai thực hiện tại cấp tỉnh và 6 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh gồm: Thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, huyện Kinh Bảng, huyện Bình Lục, huyện Thanh Liên và huyện Lý Nhân, cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai sẽ được xây mới trực tiếp trên hệ thống đa mục tiêu MPLIS.​


Tin liên quan