Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

Thông tin  
Thông báo về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020.
Ngày 15 tháng 9 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ban hành Thông báo số 1544/TB-STN&MT về việc Thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

Chi tiết các văn bản liên quan:

1.Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020: 1. QD_1865.QD_UBND.PDF

2. Kế hoạch số 1449/KH-STN&MT ​Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020​: 2. KH_1449_SOTNMT.QD.PDF

3. Danh mục tài liệu: 3. danh muc tai lieu.pdf

4. Thông báo tuyển dụng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam: 4. TB tuyển dụng VC 2020.pdf