Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý
Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinhso1724.pdf