Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Liêm

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Liêm
Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Liêm
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây qd 164.signed.pdf