Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Lục

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Lục
Ngày 31 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND
 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bình Lục
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso171pheduyetkehoachsudungdatnam2023huyenbinhluc.pdf
Phụ lục đi kèm xem chi tiết tại đây 171.Phu luc_0001.pdf