Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính TTHC mới ban hành, được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo quyết định số 1826/Q Đ-UBND 18/10/2021)  
21/10/2021
Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất.