Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chức năng,nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường  
21/10/2022
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được thành lập theo quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam