Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) - Mã TTHC: 1.010735.000.00.00.H25
Lĩnh vực TTHC Môi Trường
Cơ quan giải quyết Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh

Cách thức thực hiện

Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Đối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân (Chủ dự án đầu tư, cơ sở) nộp hồ sơ theo 1 trong 3 hình thức sau: Trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận kèm mã hồ sơ thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký); trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam ( địa chỉ số 7 đường Trần Phú – Phường Quang Trung- Thành phố Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam).

 Buớc 2: Kiểm tra hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Thẩm định hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường môi trường thông qua Hội đồng thẩm định.

+ Trong quá trình thẩm định (trong trường hợp cần thiết), cơ quan thẩm định tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp phản biện nội dung của và phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

+ Tổ chức họp hội đồng thẩm định và thông báo kết quả họp tới tổ chức, cá nhân.

- Phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ sau khi họp hội đồng:

+ Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, tổ chức/cá nhân (trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định) phải hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường môi trường.

+ Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi truồng do tổ chức/cá nhân gửi đến, cơ quan thường trực thẩm định có trách nhiệm tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Bước 4. Phê duyệt kết quả thẩm định và trả kết quả

- Sở Tài nguyên và môi trường ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt kết quả thẩm định hoặc không phê duyệt kết quả thẩm định phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Sở Tài nguyên và Môi trường gửi quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến chủ dự án (qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả), Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và quỹ bảo vệ môi trường nơi tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Thời hạn giải quyết

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: tối đa 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quy định.

- Thời hạn thẩm định hồ sơ: Tối đa là 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời điểm thông báo kết quả: trong thời hạn thẩm định.

- Thời hạn phê duyệt hồ sơ: tối đa 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Phí

Phí thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được thu theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cụ thể như sau:

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường là 17.000.000 đồng/01 phương án.

Trường hợp thẩm định lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường: mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lần đầu.

Hình thức nộp phí: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt (VND) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua số tài khoản: 3511.0.1023321 tại kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam, Đơn vị thụ hưởng: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

c.1. Hồ sơ đề nghị thẩm định

- 01 bản chính Văn bản đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);

- 01 bản chính Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);

- 01 bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

c.2. Hồ sơ nộp lại sau khi họp hội đồng:

- 01 văn bản giải trình ý kiến thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

- 01 bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định. 

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

không quy định.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ủy quyền cho Sở TNMT tổ chức thẩm định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phương án cải tạo phục hồi môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư ngoài KCN thuộc thẩm quyền thẩm định phê duyệt, cấp phép của UBND tỉnh.

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • 01 bản chính Văn bản đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);  Tải về In ấn
  • 01 bản chính Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);  Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường ( Mẫu số 18 phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT);​