Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học - Mã TTHC - 1.008682.000.00.00.H25
Lĩnh vực TTHC Môi Trường
Cơ quan giải quyết Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường

+ Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có).

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.

Đối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học nộp hồ sơ hợp lệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)

Buớc 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả báo cáo Lãnh đạo Sở và chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường

Bước 3: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Lãnh đạo thẩm định hồ sơ

Nội dung thẩm định bao gồm:

- Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;

- Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị được quy định tại Khoản 3, Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;

- Đánh giá năng lực quản lý của cơ sở bảo tồn đa dang sinh học sau khi được cấp phép.

Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường dự thảo tờ trình, quyết định và tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và gửi quyết định về sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Bước 6: Tổ chức/cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.

Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việc

Trong đó:

- Thời hạn thẩm định là mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;         

- Thời hạn phê duyệt là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Không quy định.

Thành phần hồ sơ

+ Mẫu Đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

+ Mẫu dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

+ Mẫu giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Số lượng bộ hồ sơKhông quy định.
Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ
chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam.​

Căn cứ pháp lý

+ Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;

+ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.

+Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo trình trạng bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Mẫu đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (Phụ lục 01, Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);  Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Quyết định cấp Giấy chứng nhận
Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc văn bản từ chối, đồng thời nêu rõ lý do.