Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Mã TTHC: 1.002040.000.00.00.H25
Lĩnh vực TTHC Đất đai
Cơ quan giải quyết Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hà Nam

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Cơ quan phối hợp: UBND huyện (thành phố); UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

- Đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án mà phải thu hồi đất nhưng không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (có văn bản của Tổ chức được giao làm nhiệm vụ bồi thường GPMB hoặc UBND cấp xã nơi có đất xác nhận khu đất thu hồi không phải thực hiện bồi thường, GPMB) thì người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) tại  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên môi trường).

Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ xung, hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về Chi cục Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần thiết), tham mưu lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để ban hành Quyết định.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển kết quả tới Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường để trả quả cho người nộp hồ sơ

+ Đối với trường hợp Người xin giao đất, thuê đất lựa chọn nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án đã thu hồi đất và thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng: Không quá 10 ngày. Trong đó:

+  Thời hạn Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, xác minh thực địa, lập tờ trình không quá 07ngày;

+ Thời hạn UBND tỉnh xem xét, quyết định không quá 03 ngày.

- Đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án chưa thu hồi đất mà thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất: Không quá 15 ngày. Trong đó:

+ Thời hạn Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, xác minh thực địa, lập tờ trình không quá 12 ngày;

+ Thời hạn UBND tỉnh xem xét, quyết định không quá 03 ngày.

 (Ghi chú: Thời hạn giải quyết không bao gồm thời gian giải phóng mặt bằng, xác định diện tích đất trồng lúa, lập phương án trồng rừng thay thế, hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có))

Phí

Không

Lệ Phí

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với đất thuộc trường hợp cấp GCN)

+ Diện tích dưới 2 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ

+ Diện tích từ 2 ha đến dưới 5 ha: 5.000.000 đồng/hồ sơ

+ Diện tích từ 5 ha trở lên: 7.500.000 đồng/hồ sơ

* Hình thức nộp lệ phí: Nộp tiền mặt (VND) trực tiếp hoặc qua số tài khoản:  3511.0.1125298 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Nam. Đơn vị thụ hưởng: Chi cục quản lý đất đai tỉnh Hà Nam.   

Thành phần hồ sơ

Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu);

b) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

(Cơ quan Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc tổ chức thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo (trong đó có kèm theo Mặt bằng quy hoạch tổng thể xây dựng công trình được duyệt hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt hoặc bình đồ quy hoạch tuyến xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến).

đ) Hóa đơn hoặc phiếu thu hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; về việc trồng rừng thay thế (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

+ Dự án phải có trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt;

+ Người xin giao đất, thuê đất đã nộp tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất khi đã thực hiện xong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt  bằng định cư (đối với trường hợp khu đất thực hiện dự án phải bồi thường, giải phóng mặt bằng) và dự án đã được thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã được lập khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án.

+ Trường hợp khu đất xin giao đất, thuê đất không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất thì người xin giao đất, thuê đất nộp văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thực hiện dự án xác nhận về việc khu đất thực hiện dự án không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Căn cứ pháp lý

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

+ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năn 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tết thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7  năn 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

+ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

+ Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

+ Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

+ Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quyết định về một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;​

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

Kết quả thực hiện

Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất);

+ Quyết định cho thuê đất (đối với trường hợp thuê đất)