Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mã TTHC: 1.000964.000.00.00.H25
Lĩnh vực TTHC Đất đai
Cơ quan giải quyết Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục:

- Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở tạm, tái định cư.

+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tổ chức được giao quản lý quỹ đất thu hồi, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế.

Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý.

Trường hợp nộp trực tuyến, người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được Scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký trên chuyên trang Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyếnhttp://motcua.hanam.gov.vn . Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải nộp bản gốc (bản chính) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp nộp trực tuyến: người nộp hồ sơ khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đã nộp trực tuyến;

+ Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất. 

Đối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện kiểm tra, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;

Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người mà cần phải thu hồi đất.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh thực địa (nếu cần);

Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thu hồi đất;

Bước 5: Cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung công việc được giao theo quyết định thu hồi đất theo quy định;

Bước 6: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao đất cho Tổ chức được giao quản lý đất thu hồi;

Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính thu, hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành nộp lại Giấy chứng nhận.

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất gồm:

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người mà cần phải thu hồi đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);

c) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

d) Biên bản xác minh thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (nếu có);

đ) Tờ trình đề nghị thu hồi đất của Sở Tài nguyên và Môi trường​

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Việc bàn giao đất cho Tổ chức được giao để quản lý quỹ đất thu hồi khi đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được phê duyệt.

Căn cứ pháp lý

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năn 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tết thi hành Luật Đất đai;

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Quyết định thu hồi đất

+ Tổ chức được giao quản lý đất đã thu hồi.