Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo  
Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam


Lãnh đạo sở Tài nguyên & Môi trường

D_C Nguyen Van Hao.jpg

Giám ​đốc sở
Nguyễn Văn Hảo

Sinh ngày: 12-4-1969

Quê quán: Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLĐĐ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại:  0226 3852 573

Email: nguyenvanhao@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, Văn phòng sở, phòng KH-TC, Phòng Pháp chế, Phòng Khoáng Sản, Ban Quản lý dự án

- Theo dõi, đôn đốc công tác quản lý TNMT của H. Duy Tiên và H.Bình Lục​

D_C Thai.jpg​​
P​hó giám đốc sở
Nguyễn Văn Thái
Sinh ngày: 04-2-1975
Quê quán: Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam
Trình độ chuyên môn:

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0226 3852 573

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách đơn vị: Chi cục QLĐĐ;

Thanh tra Sở; Phòng Đ ĐBĐ - Viễn Thám;

VP ĐKĐĐ; Trung tâm PTQĐ;​

Trung tâm Kỹ thuật TN&MT;

Trung tâm CNTT TN&MT

 - Theo dõi, đôn đốc công tác quản lý TNMT

 của thành phố Phủ Lý và Huyện Lý Nhân

D_C Long.jpg

Phó giám đốc sở

Hoàng Văn Long

Sinh ngày: 20-5-1976

Quê quán: Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn:

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0226 3856319

Lĩnh vực phụ trách:

Lĩnh vực đơn vị: Tài nguyên Nước,

KTTV và BĐKH; Chi cục BVMT;

Trung tâm Quan trắc TN&MT.

- Theo dõi, đôn đốc công tác quản lý TNMT

của huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng

Trung tâm CNTT