Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

1. Đồng chí Phạm Chí Thống,  Giám đốc Sở 
  Sinh ngày : 1979
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

  Trình độ chính trị: Cao cấp

  Điện thoại: 0904181777

  Email: phamchithong@hanam.gov.vn

 Quê quán: Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Quản lý mọi mặt hoạt động của Sở. Chịu trách nhiệm chung các lĩnh vực công tác của Sở. Ký các văn bản của công việc thuộc các lĩnh vực mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn bản Sở làm đại diện cho UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành, giải quyết các công việc giao đất, định giá đất, đấu giá đất, giải phóng mặt bằng, công tác đo đạc bản đồ, viễn thám, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thanh tra, công nghệ thông tin - khoa học.

- Trực tiếp điều hành các công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực; công tác cải cách hành chính, pháp chế, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; quy hoạch, kế hoạch, tài chính; các dự án của Sở.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng giao đất định giá đất; Thanh tra Sở, phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm thông tin, Dữ liệu và Phát triển Quỹ đất và Ban quản lý các dự án.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý tài nguyên và môi trường huyện Kim Bảng, huyện Lý Nhân, thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý.

2. Đồng chí Nguyễn Quang Nghiệp, Phó Giám đốc Sở 

     Sinh ngày :20/1/ 1976

    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nông nghiệp

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0983642282

     Email: nguyenquangnghiep@hanam.gov.vn

     Quê quán: Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực khoáng sản, Tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, môi trường.

- Phụ trách các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường; phòng Khoáng sản ;Trung tâm Quan trắc TN&MT.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý tài nguyên và môi trường huyện Thanh Liêm và huyên Bình Lục.

Trung tâm CNTT