Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
26/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 191 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư mới chế biến nông sản kết hợp với du lịch trải nghiệm tại xã Thuỵ Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
26/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 187 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ thương mại và tổ chức sự kiện tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
26/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 186 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ kết hợp với nhà ở tại xã Liêm Chung, Liêm Tiết thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
25/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 188 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
25/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 189 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu dân cư thôn Doãn xã Tiên Ngoại thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
25/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 190 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Châu Sơn tỉnh Hà Nam
16/11/2022
Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
09/11/2022
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 160/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
24/10/2022
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Nghị định số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
21/10/2022
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21/10/2022
Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 772/UBND-NN&TNMT về việc thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp mới cấp đổi GCN quyền sử dụng đất trong khu dân cư cho 11 xã trên địa bàn tỉnh
20/10/2022
Bộ TN&MT vừa có Công văn số 6118/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.
20/10/2022
Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027 (Công văn số 6145/BTNMT-PC ngày 14/10/2022).
19/09/2022
Đổi mới về tài chính, giá đất là đổi mới căn bản trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này. Dự thảo đã thể chế hóa Nghị quyết 18-NQ/TW với nhiều điểm mới quan trọng như bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô…
19/09/2022
Theo TS. Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học đất Việt Nam, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với những quy định mới về tích tụ, tập trung đất đai sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khăc phục những bất cập hiện tại, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page