Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022, định hướn...

Tin hoạt động  
Về việc ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025
Ngày 07 tháng 9 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành phiếu trình giải quyết công việc số 1706/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025
Nội dung phiếu giải trình xem chi tiết tại đâyphieugiaitrinhcongviec.pdf