Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai, thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Triển khai, thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1328/STN&MT-MT về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso1328.pdf
Nội dung Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường​ xem chi tiết tại đây 05-2024-tt-btnmt_Signed.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan