Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở

Tin hoạt động  
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở
Ngày 30 tháng 5 năm 2023,Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1244/TB-STN&MT về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở như sau:

1. Ông Phạm Chí Thống  - Giám đốc Sở:

- Quản lý mọi mặt hoạt động của Sở. Chịu trách nhiệm chung các lĩnh vực công tác của Sở. Ký các văn bản của công việc thuộc các lĩnh vực mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, các văn bản Sở làm đại diện cho UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành, giải quyết các công việc giao đất, định giá đất, đấu giá đất, giải phóng mặt bằng, công tác đo đạc bản đồ, viễn thám, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lĩnh vực khoáng sản, công tác thanh tra, công nghệ thông tin - khoa học.

- Trực tiếp điều hành các công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực; công tác cải cách hành chính, pháp chế, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; quy hoạch, kế hoạch, tài chính; các dự án của Sở.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng giao đất định giá đất; Thanh tra Sở, phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ; phòng Khoáng sản; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban quản lý các dự án.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý tài nguyên và môi trường huyện Kim Bảng, huyện Lý Nhân, thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý.

2. Ông Nguyễn Quang Nghiệp - Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, môi trường.

- Phụ trách các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc TN&MT.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý tài nguyên và môi trường huyện Thanh Liêm và huyên Bình Lục.

* Các đồng chí Lãnh đạo Sở có trách nhiệm chủ động, thường xuyên chỉ đạo, giải quyết các công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền Sở ở các lĩnh vực được phân công;

* Ngoài nhiệm vụ chủ yếu được phân công nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, đồng chí Giám đốc Sở có thể giao đồng chí Phó Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ khác hoặc các công việc thuộc lĩnh vực khác.

* Đồng chí Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nội dung chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; thường xuyên báo cáo Giám đốc Sở về tiến độ, kết quả công việc được giao chỉ đạo.

* Các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, đồng chí Phó Giám đốc Sở phải kịp thời báo cáo đồng chí Giám đốc Sở, cùng thảo luận, thống nhất để giải quyết công việc; trường hợp cần thiết, Ban Lãnh đạo Sở tổ chức họp để thống nhất.

Thông báo này thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2023, thay thế các thông báo trước đây phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Lãnh đạo Sở ./.​

Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây thongbaoso1244.pdf