Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc giới thiệu chưc danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Tin hoạt động  
Thông báo về việc giới thiệu chưc danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1232/TB-STN&MT về việc giới thiệu chưc danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso1232.pdf