Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án ĐTXD Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý
Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 1022/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án ĐTXD Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso1022.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan