Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức Giao lưu trực tuyến năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Chỉ đạo điều hành  
Thông báo tổ chức Giao lưu trực tuyến năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Giao lưu trực tuyến trên Internet năm 2020.

Chủ đề: Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: http://hanam.monre.gov.vn hoặc www.tnmthanam.gov.vn

Thời gian giao lưu trực tiếp trên Internet: Từ 8h00" đến 17h00" ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia giao lưu.